hhh lghaw hiya daba nas li daf3in lmajra oghadi iraslo lihom conv oghadi nchalah idakhlo chkon li sinaha lihom onchalah man 4/12/2014 hta l 08/12/2014 ghada tkon 3adhom cov oshab  bak sahbi li khadwha o3adhom ladat imta dakhlin chkon sinaha lihom khoya dik lhadra ghir kdob lhadra dyal sah ila bghiti tsma3 nas ghadi idakhlo flakhar dyal had chehar onzidak nas li ghadi idakhlo li daf3in f le moi 5/6/7/8/9 hat fhad lmoda homa ghdaw l3adad olah ewafa9 oli kadab hadchi nchalah mab9a walo onas ichadoha odik sa3a matkolch bla kalo lik ola kadbo alik lmohim li 3araf majayhch i3awd idfa3 oli3arf raso jayah itasnaha olah isahal orah kinin m3ana hna li 3arfin imta ghada tjihom oghir saktin okidahko ala had lhadra li katkolo lmohim lah ewafa9 ljami3